---"; // ผลลัพท์สามารถเลือกได้ว่าจะบล๊อกตำแหน่งไหนบ้าง } if ($_GET['id']=='' || $_GET['name']=='') { header("Location: ".$url_root.""); } $page=$_GET['page']; function pu_query($dbname,$sql,$ListPerPage=5) // { global $page; global $totalpage; $result=mysql_db_query($dbname,$sql); if (empty($page)) $page=1; $num=mysql_num_rows($result); $rt = $num%$ListPerPage; $totalpage = ($rt!=0) ? floor($num/$ListPerPage)+1 : floor($num/$ListPerPage); $goto = ($page-1)*$ListPerPage; $sql .= " limit $goto,$ListPerPage"; $result=mysql_db_query($dbname,$sql); return $result; } function pu_pageloop() { global $page; global $totalpage; echo "
"; echo "$page / $totalpage
\n"; echo "
\n"; echo "\n"; echo "
\n"; echo "
\n"; } // เพิ่งจำนวณคนเข้าชม +1 $sql_update_game="update game set game_view=game_view+1 where game_id=".$_GET['id']." "; mysql_db_query($dbname,$sql_update_game); // จบเพิ่งจำนวณคนเข้าชม +1 $sql_game="select game_id, game_type_id, game_type_name, game_titlebar, game_description, game_keyword, game_title, game_detail, game_view, game_pic, game_file, game_file_other game_user from game where game_id=".$_GET['id']." "; $result_game=mysql_db_query($dbname,$sql_game); $game_num = mysql_num_rows($result_game); $sr_game=mysql_fetch_array($result_game); $sr_game['game_titlebar'] = eregi_replace ( " ", "-" , $sr_game['game_titlebar'] ) ; if (trim($_GET['name'])!=trim($sr_game['game_titlebar'])) { header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: ".$url_root."play-".$sr_game['game_id']."/".trim($sr_game['game_titlebar'])."/"); } ?> <?=$sr_game['game_titlebar'];?>
All rights reserved by ThaiGameScript

(";) หมวดหมู่เกมส์

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์นี้


ครั้ง

" title="เล่นเกมส์เต็มหน้าจอ">เล่นเกมส์แบบเต็มหน้าจอ

คำอธิบาย :

วิธีการเล่น :

"; ?>
เอาไปติด web hi5 blog myspace ได้เลย คลิก ก๊อปปี้เลย

ซ่อมคอมพิวเตอร์

ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ จังหวัดพิจิตร
" data-width="740" data-num-posts="10" >