ชาวบ้าน ที่ไม่อยากโดนแบบนี้ ลองฟังกันดูนะครับ ก็แค่ทำให้ท่านเห็นว่า ร้านใหญ่ไม่จำเป็นต้องทำดีเสมอไป ผมพูดจริง จากใน คลิปเสียง เปลี่ยน เพียง Battery CMOS ตามภาพ เท่านั้นเอง คิดราคา 1200 บาท ผม ก็คนทำไร่ ทำสวน 1200 เยอะเหมือนกันนะครับ ทั้งๆ ที่ Battery CMOS ก้อนละ 15-30 บาท เอง นี่ขนาดเป็นร้านต่างจังหวัดนะครับ คิดกัน ไม่เห็นใจลูกค้ากันเลย

หน้า: 1    ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: Windows CMD command line  (อ่าน 1439 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
*
*
คะแนนน้ำใจ: 10
ออฟไลน์ ออฟไลน์
เพศ: ชาย  Age: 29  Thailand
Level 6 : Exp 63%
* ** *
HP: 0.1%
* ** *
PD: 0.056
* ** *
Login Time : 13:29
Total Posts : 69
Total Topic : 69
เงิน 690.00 เบโต๋

View Inventory
Send Money to รีจิสตรี้

เว็บไซต์
« เมื่อ: 24 กันยายน 2554, 14:14:37 »
ADDUSERS Add or list users to/from a CSV file
   ARP      Address Resolution Protocol
   ASSOC    Change file extension associations•
   ASSOCIAT One step file association
   ATTRIB   Change file attributes
b
   BCDBOOT  Create or repair a system partition
   BOOTCFG  Edit Windows boot settings
   BROWSTAT Get domain, browser and PDC info
c
   CACLS    Change file permissions
   CALL     Call one batch program from another•
   CD       Change Directory - move to a specific Folder•
   CHANGE   Change Terminal Server Session properties
   CHKDSK   Check Disk - check and repair disk problems
   CHKNTFS  Check the NTFS file system
   CHOICE   Accept keyboard input to a batch file
   CIPHER   Encrypt or Decrypt files/folders
   CleanMgr Automated cleanup of Temp files, recycle bin
   CLEARMEM Clear memory leaks
   CLIP     Copy STDIN to the Windows clipboard.
   CLS      Clear the screen•
   CLUSTER  Windows Clustering
   CMD      Start a new CMD shell
   CMDKEY   Manage stored usernames/passwords
   COLOR    Change colors of the CMD window•
   COMP     Compare the contents of two files or sets of files
   COMPACT  Compress files or folders on an NTFS partition
   COMPRESS Compress individual files on an NTFS partition
   CON2PRT  Connect or disconnect a Printer
   CONVERT  Convert a FAT drive to NTFS.
   COPY     Copy one or more files to another location•
   CSCcmd   Client-side caching (Offline Files)
   CSVDE    Import or Export Active Directory data
d
   DATE     Display or set the date•
   DEFRAG   Defragment hard drive
   DEL      Delete one or more files•
   DELPROF  Delete NT user profiles
   DELTREE  Delete a folder and all subfolders
   DevCon   Device Manager Command Line Utility
   DIR      Display a list of files and folders•
   DIRUSE   Display disk usage
   DISKCOMP Compare the contents of two floppy disks
   DISKCOPY Copy the contents of one floppy disk to another
   DISKPART Disk Administration
   DNSSTAT  DNS Statistics
   DOSKEY   Edit command line, recall commands, and create macros
   DSACLs   Active Directory ACLs
   DSAdd    Add items to active directory (user group computer)
   DSGet    View items in active directory (user group computer)
   DSQuery  Search for items in active directory (user group computer)
   DSMod    Modify items in active directory (user group computer)
   DSMove   Move an Active directory Object
   DSRM     Remove items from Active Directory
e
   ECHO     Display message on screen•
   ENDLOCAL End localisation of environment changes in a batch file•
   ERASE    Delete one or more files•
   EVENTCREATE Add a message to the Windows event log
   EXIT     Quit the current script/routine and set an errorlevel•
   EXPAND   Uncompress files
   EXTRACT  Uncompress CAB files
f
   FC       Compare two files
   FIND     Search for a text string in a file
   FINDSTR  Search for strings in files
   FOR /F   Loop command: against a set of files•
   FOR /F   Loop command: against the results of another command•
   FOR      Loop command: all options Files, Directory, List•
   FORFILES Batch process multiple files
   FORMAT   Format a disk
   FREEDISK Check free disk space (in bytes)
   FSUTIL   File and Volume utilities
   FTP      File Transfer Protocol
   FTYPE    Display or modify file types used in file extension associations•
g
   GLOBAL   Display membership of global groups
   GOTO     Direct a batch program to jump to a labelled line•
   GPUPDATE Update Group Policy settings
h
   HELP     Online Help
i
   iCACLS   Change file and folder permissions
   IF       Conditionally perform a command•
   IFMEMBER Is the current user in an NT Workgroup
   IPCONFIG Configure IP
k
   KILL     Remove a program from memory
l
   LABEL    Edit a disk label
   LOCAL    Display membership of local groups
   LOGEVENT Write text to the NT event viewer
   LOGMAN   Manage Performance Monitor
   LOGOFF   Log a user off
   LOGTIME  Log the date and time in a file
m
   MAPISEND Send email from the command line
   MBSAcli  Baseline Security Analyzer.
   MEM      Display memory usage
   MD       Create new folders•
   MKLINK   Create a symbolic link (linkd)
   MODE     Configure a system device
   MORE     Display output, one screen at a time
   MOUNTVOL Manage a volume mount point
   MOVE     Move files from one folder to another•
   MOVEUSER Move a user from one domain to another
   MSG      Send a message
   MSIEXEC  Microsoft Windows Installer
   MSINFO   Windows NT diagnostics
   MSTSC    Terminal Server Connection (Remote Desktop Protocol)
   MV       Copy in-use files
n
   NET      Manage network resources
   NETDOM   Domain Manager
   NETSH    Configure Network Interfaces, Windows Firewall & Remote access
   NETSVC   Command-line Service Controller
   NBTSTAT  Display networking statistics (NetBIOS over TCP/IP)
   NETSTAT  Display networking statistics (TCP/IP)
   NOW      Display the current Date and Time
   NSLOOKUP Name server lookup
   NTBACKUP Backup folders to tape
   NTRIGHTS Edit user account rights
o
   OPENFILES Query or display open files
p
   PATH     Display or set a search path for executable files•
   PATHPING Trace route plus network latency and packet loss
   PAUSE    Suspend processing of a batch file and display a message•
   PERMS    Show permissions for a user
   PERFMON  Performance Monitor
   PING     Test a network connection
   POPD     Restore the previous value of the current directory saved by PUSHD•
   PORTQRY  Display the status of ports and services
   POWERCFG Configure power settings
   PRINT    Print a text file
   PRINTBRM Print queue Backup/Recovery
   PRNCNFG  Display, configure or rename a printer
   PRNMNGR  Add, delete, list printers set the default printer
   PROMPT   Change the command prompt•
   PsExec     Execute process remotely
   PsFile     Show files opened remotely
   PsGetSid   Display the SID of a computer or a user
   PsInfo     List information about a system
   PsKill     Kill processes by name or process ID
   PsList     List detailed information about processes
   PsLoggedOn Who's logged on (locally or via resource sharing)
   PsLogList  Event log records
   PsPasswd   Change account password
   PsService  View and control services
   PsShutdown Shutdown or reboot a computer
   PsSuspend  Suspend processes
   PUSHD    Save and then change the current directory•
q
   QGREP    Search file(s) for lines that match a given pattern.
r
   RASDIAL  Manage RAS connections
   RASPHONE Manage RAS connections
   RECOVER  Recover a damaged file from a defective disk.
   REG      Registry: Read, Set, Export, Delete keys and values
   REGEDIT  Import or export registry settings
   REGSVR32 Register or unregister a DLL
   REGINI   Change Registry Permissions
   REM      Record comments (remarks) in a batch file•
   REN      Rename a file or files•
   REPLACE  Replace or update one file with another
   RD       Delete folder(s)•
   RMTSHARE Share a folder or a printer
   ROBOCOPY Robust File and Folder Copy
   ROUTE    Manipulate network routing tables
   RUN      Start | RUN commands
   RUNAS    Execute a program under a different user account
   RUNDLL32 Run a DLL command (add/remove print connections)
s
   SC       Service Control
   SCHTASKS Schedule a command to run at a specific time
   SCLIST   Display NT Services
   SET      Display, set, or remove environment variables•
   SETLOCAL Control the visibility of environment variables•
   SETX     Set environment variables permanently
   SFC      System File Checker
   SHARE    List or edit a file share or print share
   SHIFT    Shift the position of replaceable parameters in a batch file•
   SHORTCUT Create a windows shortcut (.LNK file)
   SHOWGRPS List the NT Workgroups a user has joined
   SHOWMBRS List the Users who are members of a Workgroup
   SHUTDOWN Shutdown the computer
   SLEEP    Wait for x seconds
   SLMGR    Software Licensing Management (Vista/2008)
   SOON     Schedule a command to run in the near future
   SORT     Sort input
   START    Start a program or command in a separate window•
   SU       Switch User
   SUBINACL Edit file and folder Permissions, Ownership and Domain
   SUBST    Associate a path with a drive letter
   SYSTEMINFO List system configuration
t
   TASKLIST List running applications and services
   TASKKILL Remove a running process from memory
   TIME     Display or set the system time•
   TIMEOUT  Delay processing of a batch file
   TITLE    Set the window title for a CMD.EXE session•
   TLIST    Task list with full path
   TOUCH    Change file timestamps   
   TRACERT  Trace route to a remote host
   TREE     Graphical display of folder structure
   TSSHUTDN Remotely shut down or reboot a terminal server
   TYPE     Display the contents of a text file•
   TypePerf Write performance data to a log file
u
   USRSTAT  List domain usernames and last login
v
   VER      Display version information•
   VERIFY   Verify that files have been saved•
   VOL      Display a disk label•
w
   WHERE    Locate and display files in a directory tree
   WHOAMI   Output the current UserName and domain
   WINDIFF  Compare the contents of two files or sets of files
   WINMSD   Windows system diagnostics
   WINMSDP  Windows system diagnostics II
   WINRM    Windows Remote Management
   WINRS    Windows Remote Shell
   WMIC     WMI Commands
   WUAUCLT  Windows Update
x
   XCACLS   Change file and folder permissions
   XCOPY    Copy files and folders
   ::       Comment / Remark•
Commands marked • are Internal commands only available within the CMD shell.
All other commands (not marked with •) are external commands which may be used under the CMD shell, PowerShell, or directly from START-RUN.

Windows RUN Commands, Microsoft Help pages: Windows XP - 2003 Server - 2008 Server

http://ss64.com/nt/

ลิงค์หัวข้อ: http://vr2800.com/topic/1266
      บันทึกการเข้า
<< ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป >> 
หน้า: 1    ขึ้นบน พิมพ์
กระโดดไป:  


คอมพิวเตอร์มีโอกาส เสีย ที่โปรแกรมประมาณ 90 % เสียที่อุปกรณ์ประมาณ 10 % และ 90 % ที่ต้องยกเครื่องไปร้าน และมีโอกาสเสี่ยงต่ออาการใหม่ๆ เพิ่มได้อีก แต่จะดีใหม ถ้าทำ 90% ให้เหลือ 0 % -10 % จากการเสียของโปรแกรม และมีโอกาสเสี่ยงแค่ 10 % จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่จะต้องยกไปร้าน และจะดียิ่งชึ้นถ้าทำ 10 % ให้เหลือ 0 % - 5 % ด้วยการทำความสะอาด อุปกรณ์ ตามเวลาที่กำหนด และทั้งหมดท่านมีความเสี่ยงที่จะต้องนำเครื่องไปซ่อมเพียง 0-15 % เท่านั้นเอง ไม่ดีกว่าหรือครับ ถ้าเชื่อผม คอมพิวเตอร์ของท่านจะมีอายุที่ยาวนานกว่าเครื่องอื่น ๆ ท่านว่าจริงใหม และจะดีกว่าใหม ถ้าไม่ต้องยกเครื่องไปร้าน แต่โปรแกรมสามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม